top of page

בדיקת נאותות

בדיקת נאותות הינה בדיקה טרום חוזית, שמטרתה לספק מידע בסיסי וחיוני אודות הישות הנסקרת. בעת ביצוע בדיקת נאותות יש לקחת בחשבון גורמים ומשתנים רבים.

זהו תהליך הכרחי לצורך קבלת החלטות שמטרתו לתת תמונה די מדויקת אודות הגורם המסוקר.

היקף סקר בדיקת הנאותות נקבע תמיד בשיתוף הלקוח, ותלוי בין השאר בגודל ובהיקף העסקה הרצויה, בסיכונים הסובבים אותה, וברמת הדקדוק הנדרשת לרבות "הכניסה לפרטים הקטנים".

הצוות מטעמנו העוסק בתחום זה מורכב מרואי חשבון, יועצים פיננסיים, יועצי אסטרטגיה ומומחי מיסים. השילוב ביניהם מאפשר ניתוח מקיף ומדוקדק של הנתונים הנסקרים.

עצם היותנו חברים ב- Allinial Global, רשת בינלאומית של יועצים פיננסיים הפרוסה ביותר מ -80 מדינות, מאפשרת לנו לבצע בדיקות נאותות חוצות גבולות אל מול היועצים הפיננסים מהמובילים בעולם.

שירותי גילוי נאות מטעם הפירמה כוללים:

  • זיהוי וכימות של סיכונים והזדמנויות ספציפיות לתעשייה.

  • סקירת תזרים מזומנים והכנסות בדיעבד, לרבות הכנסות צפויות (על בסיס תחזית שנתית).

  • סקירת חוזי עובדים.

  • סקירת התחייבויות והסכמי חברה.

  • זיהוי חשיפות מס.

  • בחינת תנאי החוזים הקשורים לישות הנסקרת, והדגשת תנאים העלולים להשפיע על עסקאות נבדקות.

bottom of page