top of page

ביקורת פנים

הביקורת הפנימית בכל ארגון קטן כגדול מהווה אינדיקטור משמעותי מעין כמוהו לעניין קידום ומימוש מטרות הארגון, ומסייעת להקטין סיכונים ולהציע פתרונות הולמים למניעתם המוחלטת. היא משמשת את ההנהלה הבכירה של הארגון כחלק מתוכנית עבודה שנתית המתעדכנת באופן שוטף בהתאם לדרישות וצרכי החברה .

בתום הליך הביקורת השנתית, מגיש המבקר הפנימי דוח להנהלה הראשית. דוח זה כולל את ממצאי הביקורת וגיבוש ההמלצות הנדרשות לצורך הקטנת הסיכונים המלווים את החברה.

 

שירותי ביקורת הפנים כוללים:

  1. בחינת יעילות הבקרות הפנימיות שבחברה.

  2. איתור נקודות חולשה בחברה במסגרת ביצוע סקר סיכונים.

  3. בחינת אופן תהליך של קבלת החלטות המתקבלות ע"י הנהלת החברה.

  4. בדיקת נאותות ואופן העברת המידע התוך אירגוני .

  5. וידוא שלמות ונאותות של תהליכי חוצי ארגון.

  6. בדיקה רוחבית של כל נושא השכר בחברה.

  7. בחינת ניהול תקין של טוהר המידות המאפיין את החברה.

bottom of page